Förbättra inköpsprocessen: Hur avtalsuppföljning gör skillnad

Att en verksamhet kontrollerar att de varor och tjänster som upphandlats stämmer överens med vad som avtalats kan för många uppfattas som en självklarhet, men så ser inte verkligheten ut för alla. En bristande avtalsuppföljning kan få negativa konsekvenser. Om avtalen eller andra åtaganden inte följs, uppnås inte syftet med upphandlingen eller avtalet. Dessutom kan organisationen riskera att betala för mycket eller för något som inte efterfrågats, bli skadeståndsskyldig eller få negativa konsekvenser för kommande upphandlingar. Å andra sidan finns det flertalet fördelar med en fungerade avtalsuppföljning, exempelvis kostnadsbesparing, bra avtalsrelation mellan upphandlare myndighet och leverantörer och minskade missförstånd och tvister.

Nyttan med avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning är en viktig process för att säkerställa att avtal mellan parter uppfylls på bästa möjliga sätt. Det handlar om att följa upp och utvärdera leverantörens prestationer och insatser för att säkerställa att avtalade mål och krav uppfylls. Avtalsuppföljning garanterar att varor eller tjänster levereras till rätt pris, inom rätt tid och med rätt kvalitet. Detta är fundamentalt för att säkerställa att både köpare och leverantören får det de förväntar sig och betalar för. Det minskar risken för överprissättning, förseningar eller brister i kvalitet, vilket i sin tur främjar förtroendet och den långsiktiga relationen mellan parterna. Avtalsuppföljning kan även vara en viktig mekanism för att främja hållbarhet i olika affärs- och samhällskontexter.

Genom regelbunden kommunikation och utvärderingar skapas en öppen dialog där eventuella bekymmer eller förbättringsförslag kan tas upp och åtgärdas. Detta leder till en ökad ömsesidig förståelse och respekt mellan parterna. Dessutom skapar avtalsuppföljning möjligheter för innovativa lösningar. Genom att sitta tillsammans och diskutera utmaningar och möjligheter, istället för att bara följa upp på avtalade krav, kan man skapa utrymme för att hitta nya och förbättrade sätt att samarbeta.

Vill du veta mer?

Vår nya guide syftar till att ge en fördjupad förståelse för avtalsuppföljning och hur ett systemstöd kan underlätta ert arbete.

Att aktivt arbeta med avtalsuppföljning är avgörande för effektiv användning av bolagets kapital. Genom noggrann uppföljning och analys av avtalen kan ni aktivt bidra till att uppnå era verksamhetsmål och främja utvecklingen under avtalsperioden.

Ladda ner vår kostnadsfria e-guiden via formuläret nedan.

Utvalda inlägg: